Heiligen

- Zoeken

Inleiding

Heiligenkalender

In een snel veranderende wereld en een ontkerkelijkte samenleving is het soms moeilijk nog houvast te vinden. Het kan dan wellicht nuttig zijn om eens stil te staan bij onze tradities en ons religieus erfgoed. De geloofstraditie van onze voorouders en de volksgebruiken die er vaak mee gepaard gingen, zitten ook verankerd in ons bewustzijn. Ook nu nog kunnen ze ons inspireren en helpen om houvast te vinden, om opnieuw richting aan ons leven te geven. Niet enkel uit nostalgische overwegingen maar omdat ons christelijke erfgoed de moeite waard is om te koesteren, te bewaren en er blijvend kracht uit te putten.

Deze site richt zich specifiek op het Rooms-katholieke gedachtengoed. We denken hierbij aan de dagheiligen die de gelovige meenemen en ondersteunen op zijn gang door het jaar, de weerspreuken die telkens weer aan een heilige gekoppeld zijn, bepaalde gebeden die onze voorouders gebruikten, de christelijke feestdagen die zij in ere hielden... We achten het nuttig om dit alles te bewaren en te behoeden, het te koesteren, vooraleer deze manier van leven definitief verloren gaat.

De informatie die je hier vindt bestaat voornamelijk uit vier pijlers: de heiligenkalender, de Rooms-katholieke feestdagen, het gebed en de Rooms-katholieke bronteksten. Hieronder lichten we deze rubrieken even kort toe:

– Heiligenkalender

De heiligenkalender beslaat het grootste deel van deze website. Je vindt er telkens een beknopte levensbeschrijving van de heilige van de dag, gekoppeld aan een weerspreuk en enkele volksgebruiken.

– Feestdagen

In de rubriek 'feestdagen' volgen we het verloop van het kerkelijk jaar. Je vindt er telkens een bespreking van alle belangrijke Rooms-katholieke feestdagen en de diepere betekenis ervan, vaak vergezeld van enkele folkloristische weetjes en gebruiken.

– Gebeden

Onze gebeden nodigen je uit om even stil te verpozen bij de Heer. Je vindt hier een bloemlezing aan gebeden uit de Rooms-katholieke traditie en ook enkele psalmen.

– Rooms-katholieke bronteksten

De rubriek Rooms-katholiek omvat enkele pagina's met basiskennis omtrent ons geloof.

Naast deze traditionele onderwerpen verkennen we ook nieuwe wegen van religieus leven, geworteld in de Rooms-katholieke traditie. We gaan op zoek naar hoe we als lekengelovigen een meer individuele spiritualiteit kunnenn beleven in de 21ste eeuw en putten daarbij vooral uit de monastieke traditie, met name de benedictijnse. We denken hierbij aan de lectio divina en bekijken ook het religieuze erfgoed van de Vlaamse begijnhoven, een fascinerende traditie die ruim acht eeuwen bestond en die een unieke bloeiperiode kende in onze contreien.