Heiligen

- Zoeken

Onbevlekt Hart van Maria

onbevlekt hart v maria

De verering van het Onbevlekt Hart van de Moeder Gods Maria houdt zowel innerlijk als uiterlijk verband met de verering van het Heilig Hart van Jezus. Sinds 1646 vierde de oratoriaan Johannes Eudes met zijn ordebroeders naast het feest van het Heilig Hart van Jezus ook een feest van het Hart van Maria.

Onder Paus Pius VII werd dit feest aan het begin van de 19de eeuw door de Kerk erkend, maar pas in 1944, onder Paus Pius XII, werd het onder invloed van de Mariaverschijningen in Fatima (Portugal) in 1917 voor de hele Kerk verplicht ingevoerd.

Het Onbevlekt Hart van Maria werd aanvankelijk gevierd op 22 augustus, de octaafdag van Maria Hemelvaart. Op de nieuwe Romeinse kalender werd het feest overgenomen als niet verplichte gedachtenis en verplaatst naar de zaterdag na het feest van het Heilig Hart van Jezus (= de derde zaterdag na Pinksteren).

Uit het evangelie volgens Lucas

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.

Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken.

Na drie dagen vonden ze Hem, in de tempel waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: 'Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.' Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei.

Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hen voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart...

Lucas 2, 41-51

Gebed | Litanie van het Onbevlekt Hart van Maria

De litanie van het Onbevlekt Hart van Maria is een bijzonder Rooms-katholiek gebed dat kadert in de Mariacultus. Dit gebed genoot een grote populariteit in de periode na de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis door paus Pius IX op 8 december 1854.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Hart van Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor ons: ontsteek in ons de liefde tot het Heilig Hart van Jezus.

Hart van Maria, vol van gratie,
Hart van Maria, onder alle harten gebenedijd,
Hart van Maria, allerootmoedigste Hart,
Hart van Maria, allerzuiverste Hart,
Hart van Maria, heilige rustplaats van de heilige Drievuldigheid,
Hart van Maria, zeer gelijkend aan het Allerheiligste Hart van Jezus,
Hart van Maria, tabernakel van God, mens geworden op de dag uwer boodschap,
Hart van Maria, vervuld met nieuwe genaden bij uw bezoek,
Hart van Maria, woonplaats van Jezus ten tijde van negen maanden,
Hart van Maria, vervuld van blijdschap bij de geboorte van Jezus,
Hart van Maria, vol van bewondering bij de aanbidding der Wijzen,
Hart van Maria, doorstoken met een zwaard van droefheid, bij de voorzegging van de heilige Simeon in de tempel,
Hart van Maria, bezwaard door kommer en kwellingen tijdens de vlucht naar Egypte,
Hart van Maria, bedrukt om het verlies van Jezus, en wederom verblijd over zijn terugvinding in de tempel,
Hart van Maria, van droefheid bevangen samen met Jezus in de hof van Olijven,
Hart van Maria, inwendig verscheurd door zijn geseling,
Hart van Maria, met doornen doorstoken bij zijn doornenkroning,
Hart van Maria, vol angst en benauwdheid bij de ontmoeting met Jezus, die zijn kruis droeg,
Hart van Maria, dat deel hadt in al de pijnen en smarten van uw lieve Jezus,
Hart van Maria, door de dood van Jezus in droefheid ondergedompeld,
Hart van Maria, met Jezus gestorven en in het graf gelegd,

Hart van Maria, tot blijdschap verrezen bij de verrijzenis van Jezus,
Hart van Maria, door liefde vervoerd bij de hemelvaart van Jezus,
Hart van Maria, door nieuwe genaden geheiligd bij de komst van de heilige Geest,
Hart van Maria, boven alle gelukzaligen verheven op de dag van uw tenhemelopneming,
Hart van Maria, gesteld aan de rechterhand van Jezus in de Hemel,
Hart van Maria, toevlucht van de zondaren,
Hart van Maria, steun van de rechtvaardigen,
Hart van Maria, blijdschap van de maagden,
Hart van Maria, troost van de bedrukte en zieke mensen,
Hart van Maria, hoop van de stervenden,
Hart van Maria, blijdschap van de engelen en van alle heiligen,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

O Heilige Maagd, gedoog dat ik u loof.
Verleen mij sterkte om uw vijanden te weerstaan.
Laat ons bidden.

Heilige Maria,
Moeder van onze Heer Jezus Christus,
Koningin van geheel de wereld,
die niemand verlaat of niemand verstoot, aanzie mij vol mededogen.
O verheven Vrouw,
verkrijg bij uw Zoon vergiffenis voor al mijn zonden,
opdat ik nu in de geest met alle mogelijke liefde de lof en de verdiensten van uw onbevlekt hart overweeg,
en in het hiernamaals de kroon van de eeuwige zaligheid moge verkrijgen.
Door onze Heer Jezus Christus,
die leeft en heerst, in de eenheid

Amen.