Heiligen

- Zoeken

Akte van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw

In het Rooms-katholicisme zijn Akten waarheden die in de vorm van een gebed geformuleerd zijn. Ze kunnen voor en na de communie gebeden worden.

Akte van Geloof

(Actus fidei)

Mijn Heer en mijn God,
ik geloof vast al wat Gij geopenbaard hebt
en door de heilige Kerk mij voorhoudt te geloven,
omdat Gij de opperste en onfeilbare Waarheid zijt.

In dit geloof wil ik leven en sterven.

Ik geloof in het bijzonder:
dat er is één God;
dat er zijn drie goddelijke Personen,
God de Vader, God de Zoon, en God de heilige Geest;
dat God de Zoon is mens geworden en ons door zijn dood heeft verlost;
dat God de loner is van het goed en de straffer van het kwaad.

Akte van hoop

(Actus spei)

Mijn Heer en mijn God,
ik hoop met een vast betrouwen van U te bekomen,
door de verdiensten van Jezus Christus
het eeuwig geluk en de genaden om het te verdienen,
omdat Gij oneindig goed zijt voor ons,
almachtig en getrouw in uw beloften.

In deze hoop wil ik leven en sterven.

Akte van Liefde

(Actus caritatis)

Mijn Heer en Mijn God,
ik bemin U bovenal, uit geheel mijn hart,
uit geheel mijn ziel en uit al mijn krachten,
omdat Gij oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt.

En ik bemin mijn naaste gelijk mij zelf,
uit liefde tot U.

In deze liefde wil ik leven en sterven.

Akte van Berouw

(Actus contritionis)

Mijn Heer en mijn God,
het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb.

Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend,
maar vooral omdat ze U mishagen,
die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt.

Ik maak het vast voornemen,
mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten.

In dit berouw wil ik leven en sterven.