Heiligen

- Zoeken

De Rozenkrans

Glorie zij de Vader

Glorie zij de Vader,
de Zoon
en de Heilige Geest.

Gelijk het was in het begin,
nu en altijd,
in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gebed van Fatima

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben.

De vijf Droeve Geheimen

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader, Lc 22, 42
Jezus wordt gegeseld, Mt 27, 24-25
Jezus wordt met doornen gekroond, Joh 19, 2-9
Jezus draagt het kruis, Lc 23, 26
Jezus sterft aan het kruis, Joh 19, 30

De vijf Blijde Geheimen

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Annunciatie), Lc 1, 28. 30-31
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (Maria-Visitatie), Lc 1, 42-45
Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem (Kerstmis), Lc 2, 11-12
Jezus wordt opgedragen in de tempel (Maria Lichtmis), Lc 2, 34-35
Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Heilige Familie), Lc 2, 49

De vijf Glorierijke Geheimen

Jezus verrijst uit de doden (Pasen), Mc 16, 6; Rom 6, 9-10
Jezus stijgt op ten hemel (Hemelvaart), Joh 20, 17; Kol 3, 1-3
De Heilige geest daalt neer over Maria en de apostelen (Pinksteren), Hand 1, 8
Maria wordt ten hemel opgenomen (Maria-Tenhemelopneming), Fil 3, 20-21
Maria wordt in de hemel gekroond (Maria Koningin), Apok 12, 1

De vijf Geheimen van het Licht

(in 2002 toegevoegd door Paus Johannes Paulus II)

Het doopsel van de Heer in de Jordaan, Mt 3, 13-16
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana, Joh 2, 1-11
Jezus' aankondiging van het Rijk Gods, Mc 1, 14-15
De Transfiguratie van de Heer op de berg Tabor, Mt 17, 1-8
Jezus stelt de Eucharistie in, Mt 26

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige Moeder Gods
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

O God, wiens eniggeboren Zoon...

O God, wiens eniggeboren Zoon ons door Zijn leven,
dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig leven
schonk; geef dat wij door het mediteren op
deze geheimen van de rozenkrans van de gezegende
Maagd Maria mogen navolgen wat ze bevatten
en verkrijgen wat zij beloven,
door dezelfde Christus onze Heer.
Amen.