Heiligen

- Zoeken

Geloofsbelijdenis

Apostolische Geloofsbelijdenis (korte versie)

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God,
Zijn almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.
Amen.

Geloofsbelijdenis (uitgebreide versie)

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
Van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God,
Voor alle tijden geboren uit de Vader

God uit God, licht uit licht
Ware God uit ware God

Geboren, niet geschapen,
Één in wezen met de Vader,
En door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen,
En omwille van ons heil
Uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen
Door de heilige Geest uit de Maagd Maria
En is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
En is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten Hemel,
Zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn Rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige geest,
die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige katholieke en apostolische kerk

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk