Heiligen

- Zoeken

Heilige apostelen Filippus en Jacobus de Mindere - 1 mei

Heilige Apostel Filippus

(† ca. 80)
Apostel, martelaar

Apostel Filippus

De heilige Filippus werd geboren in Bethsaida (Palestina). Hij was een bekeerling en discipel van Johannes de Doper. Hij was tevens één van de twaalf apostelen. Filippus bracht de heilige Nathanaël naar Jezus en was zijn vertrouweling.

Er is niet veel bekend over hem maar hij wekt een verlegen en wat naïeve indruk. Toch was hij ook praktisch aangelegd. Zo predikte de heilige Filippus in Griekenland en Klein-Azië.

Omstreeks het jaar 80 stierf hij de marteldood in Phrygië. Hij wordt samen met de heilige Jacobus de Mindere herdacht op één mei, de verjaardag van de wijding van de kerk in Rome die hun naam draagt (heden de kerk van de Twaalf Apostelen genaamd).

Afbeelding: de heilige apostel Filippus door Petrus Paulus Rubens, ca. 1611.

Heilige Apostel Jacobus de Mindere

(† ca. 62)
Apostel, martelaar
Patroonheilige van de hoedenmakers en apothekers

Apostel Jacobus de Mindere

De heilige Jacobus de Mindere (of Minor) zou de neef van Jezus en de broer van de heilige Judas Thaddeus geweest zijn. Hij groeide op in een joods gezin waarin hij een gedegen training genoot van de kennis van de Schrift en de joodse wetten.

Hij was, net zoals Filippus, een bekeerling en maakte deel uit van de twaalf apostelen. Hij was één van de eersten die een visioen kreeg van de Verrezen Christus.

De heilige Jacobus de Mindere was de eerste bisschop van Jeruzalem. Hij tekende samen met de heilige apostel Paulus diens evangelisatieplannen uit. Hij was een rechtvaardig en apostolisch man en hij werd vooral gewaardeerd omwille van zijn devotie tot het gebedsleven en zijn mededogen naar de armen en behoeftigen toe.

Omstreeks het jaar 60 zou Jacobus de marteldood door steniging zijn gestorven in Jeruzalem. Hij werd van het dak van de Tempel geworpen en vervolgens gestenigd en geslagen met knuppels en hamers. Onderwijl bad hij onophoudelijk voor zijn beulen.

Afbeelding: de heilige apostel Jacobus de Mindere door Petrus Paulus Rubens, 1612-1613.

Weerspreuken

Met de eerste mei hebben alle vogels een nest of een ei.
Behalve de kwakkel en de spriet, die wonen met Sint-Jan nog niet.

Filippus en Jacobus, portieren van mei,
draag zorg voor onze wei.
Breng af en toe wat regen,
en zegen allerwegen.
Wat koelte en wat nat,
vul kelder, beurs en vat.

Als het op Sint-Filippus regent,
is de oogst gezegend.

Heilige Jozef Werkman

Jozef Werkman

(† ca. 20)
Voedstervader van Jezus van Nazareth
Patroon van België

De heilige Jozef was een vrome jood en een afstammeling van de koninklijke lijn van David. Hij was verloofd met de Heilige Maagd Maria en was de voedstervader van Jezus. Zijn beroep was timmerman. Er wordt aangenomen dat hij reeds overleden was toen Jezus aan zijn verkondiging begon.

De heilige Jozef is de patroonheilige van de hele kerkgemeenschap, van de huisvaders en van de handarbeiders, vooral van de timmerlieden, meubelmakers en schrijnwerkers. Hij wordt meestal afgebeeld als een oudere man met een bloeiende staf en timmermansgereedschap.

Het feest van de heilige Jozef wordt traditioneel gevierd op 19 maart.

Tot in de jaren vijftig stonden er op de eerste mei twee volksheiligen op de kalender, namelijk Filippus en Jacobus. Maar in 1956 moesten beiden plaatsruimen voor een nieuwe dagheilige: de heilige Jozef als werkman. Dit gebeurde als kerkelijke reactie in navolging van de wereldwijde dag van de arbeid - vieringen op één mei.

Paus Pius XII voegde deze gedachtenis aan de liturgische kalender toe om de waardigheid van de menselijke arbeid en het voorbeeld van de heilige Jozef als werkman te onderstrepen. In navolging van de wereldwijde 1 mei - vieringen, liet hij deze dag samenvallen met de internationale dag van de arbeid.

Ook wij kunnen nu nog steeds het voorbeeld van Sint-Jozef, de Werkman navolgen door een leven in gebed, stilzwijgen, handenarbeid en geestelijke lezing na te streven.

Afbeelding: Sint-Jozef de timmerman door Georges de La Tour, 1642.

Sint-Marcoen

Sint-Marcoen

Andere kalenders vermelden op één mei de naamdag van Sint-Marcoen, een volksheilige die aangeroepen werd wanneer men geplaagd werd door een geheimzinnige ziekte die men 'koningspijn' of 'koningszeer' noemde.

Deze ziekte zou veroorzaakt worden door een gezwel aan de halsklieren. In de middeleeuwen werd verteld dat de koning van Engeland deze kwaal door handoplegging kon genezen, vandaar de naam.

Toch is er in de loop der tijden heel wat spot ontstaan rond de figuur van de heilige Marcoen. Zo erg zelfs dat men in de kerk in de offerblokken vóór zijn beeltenis vaak weinig of niets aantrof.

Het volgende voorval deed zich voor in de Kempen in het begin van de twintigste eeuw:

Op de eerste dag van iedere maand leegde de parochiepriester de offerblokken. Zo ook op 1 mei. Aangekomen bij Sint-Marcoen deed zich elke keer hetzelfde scenario voor. De pastoor opende het blok wel maar keek dan met een verzuurd gezicht omhoog naar de heilige Marcoen en zei: ' 't Is toch altijd dezelfde die niets heeft.'

Afbeelding: beeld van de heilige Marcoen (Davidsfonds).