Heiligen

- Zoeken

Heilige Salvius van Albi - 10 september

Heilige Salvius van Albi

(† 584)
Abt en Bisschop

De heilige Salvius (of Salvy, Saulge) van Albi werd pas op latere leeftijd monnik. Toen de abt van zijn klooster stierf, nam Salvius zijn taak over en besteedde zijn tijd voornamelijk aan lezen en bidden. Enige tijd later trok hij zich terug als kluizenaar om zich in de eenzaamheid aan God toe te wijden. 

Op een dag lag Salvius in bed, snakkend naar adem en verzwakt door hoge koorts. Plotseling werd zijn cel hel verlicht en de muren schudden op hun grondvesten. Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en onder dankzegging blies hij zijn laatste adem uit.
Toen alles in gereedheid gebracht was voor zijn uitvaart, bewoog het lichaam van Salvius op de lijkbaar. Zijn wangen kregen weer kleur en het was alsof hij uit een diepe slaap ontwaakte.
Drie dagen lang bleef Salvius zonder eten of drinken. Op de derde dag riep hij zijn monniken bij zich en citeerde de volgende woorden (uit de beginverzen van het Boek Prediker):

'Luister naar wat ik te zeggen heb. U moet bedenken, dat alles wat u in deze wereld ziet eigenlijk volkomen waardeloos is: allemaal ijdelheid.'

Hij vervolgde zijn relaas:

'Toen vier dagen geleden mijn cel schudde op zijn grondvesten, werd ik door twee engelen meegevoerd naar de hemel. Er werd een geurig reukwerk over mij uit gesprenkeld, waarvan de geur zo voedzaam was dat ik tot op heden geen honger of dorst voel.

Toen hoorde ik de stem zeggen: 'Stuur deze man terug naar de wereld, want onze kerken hebben hem nog hard nodig.'

Ik wierp mij op de grond en smeekte: 'Heb medelijden, Heer. Laat me hier blijven.' Maar de stem zei tegen me: 'Ga in vrede. Ik zal op je letten totdat ik je weer terugbreng naar deze plaats.'

Geheel in tranen ging ik weer terug door de poort waardoor ik zojuist naar binnen was gekomen'.

Na deze woorden zweeg Salvius. In 574 werd hij tot bisschop van de stad Albi (Zuid-Frankrijk) benoemd en zag zich genoodzaakt zijn cel te verlaten. Tegen zijn wil in werd hij gewijd.

Tien jaar na zijn bisschopsbenoeming brak de pest uit in Albi. Het grootste gedeelte van de bevolking kwam om. Salvius weigerde de stad te verlaten. Hij droeg de schamele overlevenden op om zo te leven dat ze op elk moment gereed waren om voor God te verschijnen. Salvius stierf ten gevolge van een besmetting die hij had opgelopen bij het verplegen van pestlijders. Gregorius van Tours noemde hem een man van uitzonderlijke heiligheid.

Afbeelding: beeld van de heilige Salvius in de gelijknamige kerk in Albi.

Weerspreuk

In september warme regen,
brengt de boer rijke zegen