Heiligen

- Zoeken

Heilige Gummarus - 11 oktober

Heilige Gummarus

(† 714)
Kluizenaar
Patroonheilige van Lier

De heilige Gummarus (Gommarus) van Lier was een ridder aan het hof van Pepijn van Herstal en volgens de legende de stichter van Lier. Hij is de patroon van de kreupelen en allen die met een breuk te kampen hebben. Hij zou ook een afgebroken boom met zijn riem hersteld hebben.

Zijn leven was eilaas aan huwelijksvreugd' zeer sober,
hij wordt gevierd in 't midden van oktober.

Gummarus was indertijd getrouwd met een helleveeg van een vrouw, Grimaria genaamd. Ze was buitengewoon wreed voor de dienaren en lijfeigenen en hoewel Gummarus veel miserie met haar had, hield hij toch van haar. Vandaar dat hij nadien werd aangeroepen in geval van huwelijksproblemen en echtbreuken.

Tot hem wordt ook gebeden voor d' huiselijke vrede,
in 't schilderachtige kerkje jubelt klokkebrons,
heilige Gommarus bidt voor ons.

Uiteindelijk scheidde Gummarus toch van Grimaria, omdat hij haar wreedheid niet langer kon verdragen en trok zich terug als kluizenaar in de omgeving van Lier, op een plaats genaamd 'Nivesdunk'. Dit was een klein eilandje te midden van een moerassig gebied waar de Kleine en de Grote Nete samenvloeiden. Hij bouwde er een kleine bid- en woonplaats waaruit geleidelijk aan de stad Lier ontstond.

Intussen raakte Gummarus bevriend met de heilige Rumoldus van Mechelen en ze bouwden samen een kapel op de plaats waar nu de Lierse Kluizekerk staat.

Gummarus verkondigde het evangelie temidden van de Germaanse bevolking. Hij vond echter dat de dorpelingen te veel hun bomen - waarvan zij geloofden dat hun goden erin huisden - vereerden en te weinig ontvankelijk waren voor de leer van Christus. 

Daarom besloot hij op een dag om de grote oude eik in het dorp om te hakken en de Germanen te tonen dat bomen geen macht hadden en hun goden evenmin. Gummarus hakte de eik om en probeerde hiermee aan te tonen dat zijn God sterker was. Toen hij zag wat een verdriet dit bij de bevolking teweeg bracht, besloot Gummarus om zijn fout recht te zetten. Hij plaatste de beide boomhelften zorgvuldig terug op elkaar en wond er zijn gordel om. De boom herstelde zich op wonderbaarlijke wijze, zelfs de bijlsnede was niet meer te zien. Enkel waar de gordel had gezeten, viel nog te bespeuren. 

Behalve het verhaal van de boom die terug begon te groeien, liet hij een bron ontspringen door met zijn staf op de grond te slaan en verrichtte hij genezingen. 

De heilige Gummarus stierf in Emblem bij Lier op 11 oktober 714. In Lier kan je nog steeds de Sint-Gummaruskerk bezoeken die dateert uit de veertiende eeuw.

Afbeelding: 'de heilige Gummarus wekt de omgehakte boom tot nieuw leven' door Frans Francken II, 1627. Altaarschilderij in de Sint-Gummaruskerk (Lier).

Weerspreuk

Treedt Gommarus met droogte in,
de winter zal nat zijn van in 't begin.

Waar de Nete nu nog vloeit, is Sint-Gommarus opgegroeit.
Verwekte er een heldere bron voor hem die smachtte in de zon.
Het stadje heeft haar edele zoon bewaard als schutspatroon en kreupelen komen zeer verblijd tot hem voor hun gesletenheid.

Op de noveen van Sint-Gummarus (op 11 oktober) komen bedevaarders naar de Sint-Gummaruskerk in Lier om genezing te vragen voor kwalijke breuken en zijn hulp af te smeken om gevrijwaard te blijven van fracturen.

De zondag na 10 oktober vindt dan ook de Sint-Gummarusprocessie plaats. Bij het uitspreken van de zegening legt de priester de gordel van Sint-Gummarus op de schouders van de pelgrim. Dit wordt het ritueel van de bandoplegging genoemd. Daarna wordt het 17de eeuwse zilveren reliekschrijn door de stad gedragen.