Heiligen

- Zoeken

Maria Koningin - 22 augustus

Maria Koningin

Een week na haar Tenhemelopneming wordt 'Maria, Koningin van de Hemel' gevierd. Bij haar aankomst in de hemel wordt Maria door God de Vader en de Zoon tot koningin gekroond en waakt nu aan hun zijde.

Dit feest werd in 1955 door paus Pius XII vastgesteld. Aanvankelijk het gevierd op 31 mei, ter afsluiting van de aan Maria toegewijde meimaand. Na het Tweede Vaticaans Concilie in 1969, verplaatste men de feestdag van Maria als Koningin van hemel en aarde van 31 mei naar 22 augustus. Dit is precies één week na haar Tenhemelopneming, ter afsluiting van het wereldse leven van de heilige Maagd Maria.

Ook in voorchristelijke religies zien we dit aardeverlatend motief van de moedergodin, die over de gewassen heerste, terug (bv. Rosmerta).

Het koningschap van Maria houdt niet in dat zij de macht heeft om over anderen te heersen, maar spruit voort uit haar verwantschap met Jezus, als de vrouw - de Moedermaagd - die met het goddelijke bekleed werd. 

Volgens de geheimen van de rozenkrans volgt na het feest van 15 augustus de kroning van Maria in de hemel. 'Maria Koningin' stemt zodoende overeen met het vijfde glorievolle geheim van de heilige Rozenkrans.

In de paastijd wordt, i.p.v. het Angelus het Regina Coeli (of Caeli) gebeden, met toevoeging van enkele extra regels. De overlevering wil dat paus Gregorius I op een paasdag in Rome engelen de eerste drie regels van het vers hoorde zingen. Hijzelf voegde nog een vierde regel toe:

Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Het Regina Coeli verwijst naar Maria als 'Koningin des hemels' en het is één van de vijf Maria-antifonen. Het wordt gebeden vanaf de completen van Paaszaterdag (de Paaswake) tot en met de completen van vrijdag na Pinksteren. Vertaald uit het Latijn luidt het als volgt: 

'Koningin des hemels, verheug u, alleluja!
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja!
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja!
Bid God voor ons, alleluja!

V. Verblijd en verheug U, Maagd Maria, alleluja.

R. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja.
   Laat ons bidden.
   
Oratie

God, die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden: geef, smeken wij U, dat wij door Zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door Christus onze Heer.

R. Amen.'

Afbeelding: De kroning van de Maagd door Velásquez, 1645.

Weerspreuk

Als de schaapjes rustig aan de hemel staan,
kan men zonder paraplu uit wandelen gaan