Heiligen

- Zoeken

Heilige Maria van Magdala - 22 juli

Maria Magdalena

(° ca. 1 - † ca. 50)
Volgelinge van Jezus

Maria 'Magdalena' werd omstreeks het jaar 1 geboren in Magdala nabij Tiberias (het tegenwoordige Migdal in Israël) en was één van de trouwste volgelingen van Jezus. In de eerste eeuwen stond zij namelijk bekend als de apostola apostolorum, de apostel boven de apostelen. 

Volgens het Nieuwe Testament genas Jezus haar van bezetenheid van zeven duivels (Mc 16, 9 en Lc 8, 1-2).

Maria van Magdala was aanwezig bij de kruisiging en was als eerste getuige van Zijn Verrijzenis. In het verhaal van het lijden en de opstanding in de eerste drie evangeliën ging Maria van Magdala met enkele andere vrouwen naar het graf van Jezus; het evangelie volgens Johannes vermeldt dat ze er alleen is. Vervolgens ontmoette Maria van Magdala daar de opgestane Heer.

Later werd zij gelijkgesteld aan de anonieme zondares (zie: Lc 7, 36-50; Lc, 24, 10; Joh 19, 25. 20, 1.11.16.18) die Jezus' voeten zalfde met kostbare nardusbalsem en Hem vroeg om haar zonden te vergeven.

Maria van Magdala werd soms ook vereenzelvigd met Maria van Bethanië, de zuster van Lazarus. Deze drie-in-één constructie werd in de zesde eeuw door paus Gregorius de Grote bekrachtigd.

Volgens een apocriefe legende uit de middeleeuwen heeft Maria van Magdala het evangelie verkondigd in de Provence (Frankrijk) en leefde zij daarna nog ongeveer dertig jaar als kluizenares. Zij zou overleden zijn in Aix-en-Provence.

Een Griekse bron vermeldt echter dat haar graf zich in Ephese (Turkije) bevindt, vanwaar haar relieken in 899 naar Constantinopel (het huidige Istanbul) gebracht werden.

Maria van Magdala wordt ook nog vermeld in vier apocriefe teksten, namelijk:

  1. 'het Evangelie van Tomas'
  2. 'het Evangelie van Maria van Magdala'
  3. 'het Evangelie naar Filippus'
  4. 'het Gesprek met de Verlosser'

In deze apocriefe teksten was zij de vrouw 'die het Al kende', een volledig ingewijde en wellicht de eerste vrouwelijke apostel. 'Maria' (Mariamne) was namelijk een titel van hoog aanzien, en betekent niet minder dan 'meester'.

De Oosterse-Byzantijnse Kerk zag Maria van Magdala als een zuivere, deugdzame vrouw. In 1969 erkende de katholieke Kerk dat zij Maria Magdalena in het verleden onterecht had belasterd en haar benaming 'Maria Magdalena van de Boetedoening' werd geschrapt van de kalender.

Afbeelding: Maria van Magdala door Jan van Scorel, 1532.

Weerspreuk

Brengt Magdalena regen,
dan brengt ze weinig zegen

Maria Magdalena stond onder het kruis van Christus en weende bittere tranen toen hij stierf. Onze voorouders associeerden de tranen van Maria Magdalena met regen en daarvan hadden zij wel wat schrik want bij langdurige regenval rotten de aardappelen die binnenkort geoogst moeten worden.

Op Maria Magdaleen
krijgen we doorgaans geween

Drie dagen vóór Sint Jacob goed,
een korenoogst in overvloed