Heiligen

- Zoeken

Heilige Kleopas - 25 september

Heilige Kleofas

(† 1ste eeuw)

De heilige Kleopas was één van de twee jongelingen aan wie de opgestane Jezus verscheen toen ze op weg waren naar Emmaüs. 

Op de avond van de eerste dag van de week keerden zij ontgoocheld naar huis terug en kregen onderweg gezelschap van de Verrezen Heer zelf. Samen met Hem zetten zij hun weg verder, met een gesprek dat de vermoeidheid verdrijft. Zij herkenden Hem aanvankelijk niet. Dat gebeurde pas 's avonds in een herberg in Emmaüs, bij het breken van het brood.

De Emmaüsgangers

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Hij vroeg hun: "Waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Eén van hen, die Kleopas heette, antwoordde: "Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?" Jezus vroeg hun: "Wat dan?" Ze antwoordden: "Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtige profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wíj leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag dat dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet."

Toen zei Hij tegen hen: "Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dit lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?" Daarna verklaarde Hij hun wat er al in de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: "Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde." Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: "Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?" Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen.

Lc 24, 13-33 (NBV).

De naam 'Kleopas' is een korte vorm van Kleopatros, een veelvoorkomende Hellenistische naam die 'zoon van een beroemde vader' betekent. Hij was naar alle waarschijnlijkheid de echtgenoot van Maria Jakobus - één van de Maria's die onder Jezus' kruis hebben gestaan - en de vader van Judas Taddeüs, patroonheilige van de hopeloze gevallen.

Afbeelding: De maaltijd in Emmaüs door Matthias Stom, ca. 1633–1639. Pas bij het breken van het brood ontdekken de discipelen dat zij zich in de aanwezigheid van de Verrezen Heer bevinden.

Weerspreuk

Vriest het op Sint-Kleopas,
dan valt de winter in een plas.